บริษัท โซล คอร์ปอเรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วิสัยทัศน์ประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจเครือข่ายสีขาว

สมัครสมาชิก

- ค่าสมัครสมาชิก 350 บาท

- ฟรี สินค้าทดลองใช้ 2 ชิ้น

More Details

ใช้สินค้าเพื่อเริ่มธุรกิจ

- ซื้อสินค้า 1000 PV

- ตำแหน่ง MICRO

More Details

ใช้ระบบ S55

- ศึกษาข้อมูล 5 Start

- ลงมือทำ 5 Core

More Details

เป็น Femto

- ตำแหน่ง Femto ด้วยระบบ S55

- ทำซ้ำ สะสม Network Builder

More Details

งานวิจัย

การคิดค้นและประยุกต์พลังของธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ โดยเริ่มต้นจากองค์ประกอบขนาดเล็ก ขนาดอนุภาคของสสาร และเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ในรูปแบบ "นาโน"